PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Elanor spol. s r.o. IČ 15887219 se sídlem BB Centrum Brumlovka, Jemnická 1138/1 140 00 Praha 4 (dále jen: "Správce").

Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: BB Centrum Brumlovka, Jemnická 1138/1 140 00 Praha 4

Email: JLIB_HTML_CLOAKING 

Telefon: +420 222 509 999

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt poskytl/a (webový kontaktní formulář, e-maily, telefon, aj.). 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje nebudou poskytovány dalším příjemcům.

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to zejména po dobu trvání smluvního vztahu. Po uplynutí této doby je správce oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje Klienta (pokud je fyzickou osobou) z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

Klient má v souvislosti se zpracovanými údaji tato práva: právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu nepřesného údaje podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobního údaje podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování osobního údaje podle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR, právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR, a právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování podle čl. 22 GDPR.

V souvislosti s realizací výše uvedených práv je Klient oprávněn obrátit se na společnost.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány v plném rozsahu pouze po dobu trvání smluvního vztahu a po skončení platnosti jsou údaje zpracovávány pouze v rámci zákonných předpisů. Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou z důvodu oprávněného důvodu Správce či pro plnění zákonných povinností. Údaje získané z našich webových formulářů uchováváme většinou do dvou měsíců, poté dojde k jejich automatickému smazání. Pokud mezitím dojde k uzavření smlouvy, uchováváme vaše údaje podle příslušné legislativy. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb, zajišťující služby v souvislosti s provozováním www stránek, zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:

  • Google Analytics - zaznamenává cookie a použití webu, konverze procházení www stránek

VII. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek
  • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky/poptávky z internetových stránek prostřednictvím formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tímto dále potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné, a že jste byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Současně potvrzujete, že tento souhlas udělujete svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

ŽÁDOST O ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zažádat o vymazání osobních údajů můžete přes email JLIB_HTML_CLOAKING

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 5. 2019

elanor.sk
sk-sk